Miljö- och Avfallshanteringsplan finns för Sommens Segelsällskap. Utdrag ur denna:

”Samtliga båtägare inom Sommens Segelsällskap uppmanas att välja miljövänliga alternativ för båtvård och, i förekommande fall, motorbränsle.

Den lagstiftning som finns för bottenfärg måste följas för att undvika miljöpåverkan i samband med vårrustning och läckage till sjön Sommens vatten.” …

”   Hushållsavfall och brännbara sopor.

För hushållsavfall och brännbara sopor finns sopkärl centralt utplacerade. I dessa kärl får inte någon annan typ av avfall kastas än vad de är avsedda för. Soptömning sker på samma sätt som vanligt hushållsavfall inom Tranås kommun.” …

Rester från båtvårdsprodukter och avfall från båtarna

Till båtvårdsprodukter räknas t.ex. motorolja, vax och bottenfärg. Ingen av dessa produkter, deras tillhörande förpackningar eller använda redskap, får kastas i de sopkärl som finns på anläggningen. Det åligger respektive båtägare att transportera den här typen av avfall till kommunens avfallsanläggning för miljöfarligt avfall. Detsamma gäller för övriga typer av avfall från båtarna, t.ex. uttjänta batterier.”

Övriga policies kan du få via Styrelsen


2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag.

Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Vad menas med toalettavfall?

Toalettavfall omfattar allt utsläpp av avloppsvatten och annat avfall från varje toalett eller urinoar. Tömning av toalettavfall från hink, potta eller liknande omfattas inte av definitionen toalettavfall

Varför införs förbudet?
Sverige har genom konventioner inom ramen för FN-samarbetet, genom EU-förordningar och genom avtal med övriga östersjöländer förbundit sig att minska utsläppen av bland annat fosfor och kväve. Ett exempel är att vi som en av medlemsstaterna i HELCOM kommit överens om att förbjuda utsläpp av toalettavfall från fartyg i Östersjön. Genom förbudet från toalettavfall från fritidsbåtar bidrar vi till att vi i Sverige kan uppnå vårt åtagande om minskade utsläpp av kväve och fosfor samtidigt som vi bidrar till en östersjö som mår bättre och därmed ett attraktivare båtliv. Transportstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att genomföra det.
Läs mera på Transportstyrelsens webbplats.